FAT O Nas Regulamin Stowarzyszenia FAT

Regulamin Stowarzyszenia FAT

Regulamin Stowarzyszenia
Fantasy Adventure Team

z dnia 24 stycznia 2021 r.
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę pełną Fantasy Adventure Team, której skrócona nazwa brzmi FAT.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) w formie stowarzyszenia zwykłego.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Zabrze.
Adresem do korespondencji jest ul. Staromiejska 72 w Zabrzu (41-800).
Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.
§ 2
Stowarzyszenie jest klubem hobbistycznym, którego celem jest:
rozpowszechnianie między członkami informacji o różnego rodzaju grach terenowych, przygodowych i inscenizowanych,
organizowanie ww. form aktywności,
propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar teren całej Unii Europejskiej.
§ 4
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, za wyjątkiem sprawy, które nie są zastrzeżone dla Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie.
Walne Zebranie Członków zbiera się w miarę potrzeby, na wniosek Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie lub 5 członków Stowarzyszenia.
Do kompetencji Walnego Zebrana Członków należy:
uchwalanie Regulaminu i jego zmiana,
podejmowanie decyzji o utracie członkostwa;
wybór i odwołanie Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie oraz kontroli podejmowanych przez niego czynności;
podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i określenia, w takim przypadku, zasad postępowania z majątkiem Stowarzyszenia,
kontrola działań podejmowanych przez Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie,
ustalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 5
Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 3 członków Stowarzyszenia, o ile niniejszy Regulamin lub przepisy Prawa o stowarzyszeniach nie stanowi inaczej.
Na wniosek co najmniej jednego obecnego członka Zebrania przeprowadza się głosowanie tajne.
§ 6
Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie, wybierany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków, wg zasad i trybu wskazanego w § 5 ust. 4.
§ 7
Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie należy:
podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń oraz o innych zdarzeniach wskazanych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).
§ 8
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna spełniająca przesłanki określone w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która złoży pisemną deklarację członkowską i decyzją Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.
§ 9
Członek Stowarzyszenia naruszający Regulamin, działający wbrew interesom innych członków Stowarzyszenia, postępujący niegodnie lub zalegający z opłatą składki członkowskie za okres powyżej 3 miesięcy pomimo wezwania może zostać wykluczony, ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów.
Utrata członkostwa następuje również wskutek skreślenia z listy członków, na oświadczenie zainteresowanego.
§ 10
Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W tej sytuacji, Walne Zebranie Członków określi zasady postępowania z majątkiem Stowarzyszenia.